KONKURS „MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU”

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłasza konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Barwy wolontariatu

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego pomysłodawcą i organizatorem na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Wyłonieni laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopolskiego.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
e-mail: dialog@mazovia.pl
tel: 22 59 79 679
www.dialog.mazovia.pl

REGULAMIN KONKURSU 2016

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Zamówienia publiczne” jest:
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia części niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Konstancinie-Jeziornie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 757/48/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do wydzierżawienia części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Wierzejewskiego 9
w Konstancinie-Jeziornie:

  1. Przeznacza  się  do  wydzierżawienia  grunt  o  powierzchni  690  m 2 ,  stanowiący  część nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w  Konstancinie-Jeziornie  przy  ul.  Wierzejewskiego  9,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  w  obrębie  ewidencyjnym  0310-03-10 jako dz. ew. nr 41/2, o powierzchni 2619 m².
  2. Część  nieruchomości  przeznaczonej  do  wydzierżawienia  jest  niezabudowaną
    nieruchomością gruntową, o kształcie prostokąta.
  3. Wysokość  opłaty  z  tytułu  dzierżawy  części  nieruchomości  wynosić  będzie  minimum  1035 zł netto miesięcznie + podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Stawka czynszu dzierżawnego będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku,  stosownie  do  wzrostu  średniorocznego  wskaźnika  cen  towarów  i  usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  5. Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości ustala się na płatny z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
  6.  Na  wskazanym  terenie  obowiązuje  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A”  uzdrowiska  i  terenów  przyległych  –  etap  I.  Zgodnie  z  zapisami  w  planie  część nieruchomości  przeznaczonej  do wydzierżawienia położona jest na terenie oznaczonym symbolem  16U/MNp/MN  –  teren  zabudowy  usługowej,  pensjonatowej,  mieszkaniowej jednorodzinnej.