Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Zamówienia publiczne” jest:
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.