Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia części niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Konstancinie-Jeziornie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 757/48/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do wydzierżawienia części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Wierzejewskiego 9
w Konstancinie-Jeziornie:

  1. Przeznacza  się  do  wydzierżawienia  grunt  o  powierzchni  690  m 2 ,  stanowiący  część nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w  Konstancinie-Jeziornie  przy  ul.  Wierzejewskiego  9,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  w  obrębie  ewidencyjnym  0310-03-10 jako dz. ew. nr 41/2, o powierzchni 2619 m².
  2. Część  nieruchomości  przeznaczonej  do  wydzierżawienia  jest  niezabudowaną
    nieruchomością gruntową, o kształcie prostokąta.
  3. Wysokość  opłaty  z  tytułu  dzierżawy  części  nieruchomości  wynosić  będzie  minimum  1035 zł netto miesięcznie + podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Stawka czynszu dzierżawnego będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku,  stosownie  do  wzrostu  średniorocznego  wskaźnika  cen  towarów  i  usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  5. Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości ustala się na płatny z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
  6.  Na  wskazanym  terenie  obowiązuje  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A”  uzdrowiska  i  terenów  przyległych  –  etap  I.  Zgodnie  z  zapisami  w  planie  część nieruchomości  przeznaczonej  do wydzierżawienia położona jest na terenie oznaczonym symbolem  16U/MNp/MN  –  teren  zabudowy  usługowej,  pensjonatowej,  mieszkaniowej jednorodzinnej.