Informacja o naborze nr 5/2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nr 5/2018 – Administrator

ogłoszenie o naborze 5-2018

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
w Warszawie

dane kontaktowe:

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa,

tel. (22) 840 59 95, email: mzn@mzn.pl

Dane osobowe kandydatów:

  1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
  4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić  wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie.