Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem części dachu w budynku znajdującym się na terenie nieruchomości położonej w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Chopina 13.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 756/48/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2015r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni użytkowych przeznaczonych do wynajmu

  1.  Nieruchomość położona jest w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Chopina 13, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 2/7 w obrębie 03-16, zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 657 m², o powierzchni użytkowej 1764m2. Budynek mieszkalny, składający się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. W budynku znajduje się 75 lokali mieszkalnych. Na dachu umiejscowiona jest instalacja firmy telekomunikacyjnej. Budynek wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ciepłej wody.
  2. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej zatwierdzony Uchwałą Nr 110/IV/8/2003 Rady Miasta Konstancin – Jeziorna z dnia 22.09.2003r. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 7MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  3. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

chopina