O nas

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Mazowieckiego, która powstała na mocy uchwały 167/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie”.

Zakres działalności

Do zakresu działania Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie w szczególności należy:

 1. Administrowanie nieruchomościami z wojewódzkiego zasobu nieruchomości, a w szczególności:
  1. przeprowadzanie postępowań przetargowych na najem i dzierżawę nieruchomości,
  2. zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości,
  3. prowadzenie czynności przygotowawczych w celu sprzedaży nieruchomości,
  4. wyrażanie zgody na zamianę lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami w administrowanych budynkach mieszkalnych oraz wykonywanie czynności związanych z ewidencją ludności,
  5. przeprowadzanie napraw i remontów,
  6. organizowanie i przeprowadzanie koniecznych przeglądów instalacji technicznych budynków,
  7. zawieranie umów z dostawcami mediów,
  8. zawieranie umów ochrony i dozoru nieruchomości,
  9. zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości,
  10. sporządzanie deklaracji podatkowych i odprowadzanie opłat i podatków,
  11. wystawianie faktur i egzekwowanie należności;
 2. Prowadzenie innej działalności związanej z wykorzystaniem wojewódzkiego zasobu nieruchomości, w tym:
  1. zlecanie podziałów nieruchomości oraz występowanie z wnioskami o wydawanie decyzji podziałowych,
  2. reprezentowanie Województwa Mazowieckiego jako członka wspólnot mieszkaniowych;
 3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla działalności inwestycyjnej Województwa  Mazowieckiego, w zakresie powierzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;
 4. Wykonywanie czynności likwidatora w stosunku do wojewódzkich samorządowych  jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
 5. Wykonywanie innych zadań na podstawie umów zlecenia zawieranych z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi.